Ban giám hiệu

 Stt Họ và tên
Chức vụ
Môn dạy
 1 Phạm Thiết Quảng
 Quyền Hiệu trưởng
 Lý
 2 Đào Thị Đồng Phó hiệu trưởng
 Văn
 3 Nguyễn Trọng Lợi
 Phó hiệu trưởng
 Lý

Comments