Ban chi uỷ

1. Đ/c Đào Thị Đồng - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Phạm Thiết Quảng - Phó bí thư chi bộ
3. Nguyễn Trọng Lợi - Ủy viên ban chi ủy
Comments